Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Указом Президента від 24.02.2022р. в Україні було введено воєнний стан. 

Із загостренням військового протистояння виникла проблема забезпечення наших військових достатньою кількістю техніки, зокрема – автомобільним транспортом. 

Дана проблема вирішується, в т. ч. шляхом вилучення автотранспорту у фізичних та юридичних осіб. Під вилученням в даній статті ми маємо на увазі передачу транспортного засобу юридичними та фізичними особами на потреби Збройних сил України.

Існують дві форми вилучення автотранспорту. Їх важливо розрізняти, оскільки залежно від того, на якій підставі було вилучено транспортний засіб, змінюється або не змінюється власник такого автомобіля.

Перша форма – вилучення транспортного засобу на виконання військово-транспортного обов’язку. При цьому власник автомобіля не змінюється.

Друга – примусове відчуження транспортного засобу з переходом права власності на автомобіль.

Важливо з самого початку правильно визначити, на яких підставах будуть вилучати ваш автомобіль, оскільки різні і документи, які оформляються як підстава для вилучення, так і акти приймання-передачі. І, звичайно, по-різному відображаються такі операції в бухгалтерському обліку, якщо транспортний засіб, що вилучається, належить юридичній особі.

Розглянемо їх по черзі.

Вилучення транспортного засобу на виконання військово-транспортного обов’язку

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками якого вони є, Збройним силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом.

Порядок вилучення транспортних засобів для задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань й правоохоронних органів спеціального призначення під час мобілізації регулюється Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1921 (далі – Положення про ВТО).

Підставою для вилучення автомобіля в порядку виконання військово-транспортного обов’язку є частковий наряд – розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки їх передачі. Голова місцевої держадміністрації та керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками. Громадянам-власникам транспортних засобів частковий наряд надається у разі введення правового режиму воєнного стану.

Залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за встановленою формою.

Акт приймання-передачі складається у трьох примірниках і підписується керівником підприємства, установи та організації або його уповноваженим представником, керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи його уповноваженим представником та командиром (начальником) військової частини (підрозділу), установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб чи техніка, і скріплюється печатками.

В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року)), правовстановлюючі документи та інші, передбачені Положенням про ВТО, відомості.

За власною ініціативою власника та за рахунок його коштів може проводитися незалежна оцінка транспортного засобу або техніки шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У такому разі в акті приймання-передачі транспортного засобу і техніки зазначається вартість транспортного засобу або техніки, визначена за результатами проведення їх незалежної оцінки.

Рекомендуємо проводити таку оцінку, інакше у разі пошкодження чи знищення транспортного засобу домогтися відшкодування реальної вартості автомобіля буде складно. До того ж, в звіті оцінювача та додатках до нього може бути зафіксований стан та зовнішній вигляд на фото, як доказ того що ТЗ був справний та не ушкоджений.

Для того, щоб повернути транспортні засоби і техніку керівники підприємств, установ та організацій, транспортні засоби і техніка яких залучалися під час мобілізації, звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх залучення з відповідною заявою. І вже за погодженням з місцевими держадміністраціями територіальні центри комплектування та соціальної підтримки визначають строки та пункти повернення транспортного засобу.

Про повернення транспортних засобів і техніки, залучених під час мобілізації, також складається акт за визначеною Положенням про військово-транспортний обов’язок формою. До акта про повернення транспортних засобів і техніки додається висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

Якщо ваш транспортний засіб виявився пошкодженим, то визначення обсягу шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, здійснюється суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, суб’єктом оціночної діяльності – органом державної влади та органом місцевого самоврядування або судовим експертом за результатами проведення оцінки майна.

Компенсація шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету протягом п’яти наступних бюджетних періодів (5 років) після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки підприємствам, установам та організаціям.

Відчуження транспортних засобів

Відповідно до ст. 41 Конституції України примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Оскільки наразі в Україні діє воєнний час, то вилучення транспортного засобу для потреб Збройних сил України відповідає чинному законодавству. Але і в цьому разі таке вилучення повинно бути оформлено відповідно до чинного законодавства.

Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Але звертаємо вашу увагу, що  у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

Перелік територіальних громад, на території яких ведуться бойові дії, затверджується Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ознайомитися з Наказом можливо на офіційному сайті Міністерства.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт, в якому зазначаються підстави відчуження транспортного засобу та відомості щодо автомобіля. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі – акт) виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

І з дати підписання такого акту виникає право державної власності на такий транспортний засіб.

Звертаємо увагу на те, що на відміну від військово-транспортного обов’язку, при відчуженні транспортного засобу оцінка автомобіля суб’єктом оціночної діяльності обов’язкова. Документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, додається до Акту приймання-передачі.

Відповідно до законодавства оформлення документів для примусового відчуження, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету. Але на практиці трапляється так, що оплачують такі витрати власники транспортних засобів, які зацікавлені у належній оцінці вартості свого автомобіля. 

Якщо у разі відчуження автомобіля буде здійснюватися попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна, то таке відшкодування буде здійснюватися на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Якщо компенсація буде сплачена не до того, як відчужили автомобіль, то для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. 

Конкретний порядок розгляду заяв та здійснення виплат за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Заява про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно (далі – заява) приймається, обліковується і розглядається за місцем відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану – територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. До заяви додаються акт про примусове відчуження майна та висновок про вартість такого майна.

За результатами розгляду заяви протягом 10 робочих днів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оформлює висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (далі – висновок)

Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення.

Виплати будуть здійснюватися протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного стану.

Підсумовуючи, окремо звертаємо вашу увагу: вилучення транспортного засобу у будь-який із зазначених вище способів повинно здійснюватися тільки на підставі відповідного рішення, оформленого згідно чинного законодавства до того, як відбудеться власне передача транспортного засобу.

Випадки добровільної передачі транспортних засобів на потреби Збройних сил України не відносяться до регулювання вищезазначеними нормативно-правовими актами.

Наша команда пропонує рішення у правовій, податковій та фінансовій сферах. Звертайтесь до фахівців Smartsolutions, і ми надамо вам професійну консультацію з вашого питання та фахову правову допомогу. 

Шановні клієнти, Smartsolutions разом із Благодійним фондом «Smart Angel» здійснює збір коштів на потреби Збройних сил України та забезпечення найнеобхіднішим дітей, які постраждали від збройної агресії рф проти України. Підтримати наш проект можна за посиланням.

Бажаємо здоров’я і перемоги над ворогом! Слава Україні!

Контактна особа
Микола Крупка
Микола Крупка
Адвокат
Дізнатися більше
Рішення
Захист активів
Захист бізнесу та активів
Останні публікації
Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік? Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік?
Бухгалтерка Вероніка Тринчук розповіла, як оподатковується допомога від іноземних держав та міжнарод
26-04-2023
Не все майно подружжя підлягає поділу Не все майно подружжя підлягає поділу
Адвокат Smartsolutions Микола Крупка аналізує сімейний кодекс України й питання поділу майна колишні
17-04-2023
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone