21 липня 2020 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» – той самий законопроєкт щодо «інвестиційних нянь», що подав Президент України.

Поняття «інвестиційна няня» і ввів Президент України. Що це означає? Цей законопроєкт передбачає створення уповноваженої установи – її працівники  будуть супроводжувати проєкт інвестора зі значними інвестиціями від початку до кінця його реалізації. Така установа матиме окремі функції:

 • здійснення заходів для залучення потенційних реалізаторів інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями
 • взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями
 • підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (щомісячних, квартальних, річних) звітів про стан таких інвестиційних проєктів
 • розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на поліпшення підготовки та реалізації таких інвестиційних проєктів

Під поняттям «інвестор зі значними інвестиціями» в рамках цього законопроєкту розуміють юридичну особу, що зареєстрована в Україні і спеціально створена для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Ця юридична особа є стороною спеціального інвестиційного договору, її господарська діяльність спрямована виключно на реалізацію інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору. Тобто стати інвестором зі значними інвестиціями фізична особа не може.

«Інвестиційний договір» – це договір, укладений між державою в особі Кабінету Міністрів України, інвестором, заявником та органом місцевого самоврядування (якщо він надає державну підтримку та (або) земельні ділянки для такого інвестиційного проєкту). Цей документ визначає порядок та умови реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Для таких проєктів законодавством вводяться нові терміни:

 • «інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями» – інвестиційний проєкт, який передбачає інвестиції на суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (розраховується відповідно до статті 5 цього законопроєкту) і відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим законопроєктом.
 • «заявник» – юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб.

Якщо законопроєкт приймуть, ми матимемо 2 визначення поняття «інвестиції» у законодавстві:

1. У рамках законопроєкту №3760 (про значні інвестиції) під терміном «інвестиції» будуть розуміти витрати інвестора у процесі реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями (придбання, створення, відтворення основних засобів, окремі інші витрати інвестора тощо). Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюватиме цей законопроєкт та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що будуть прийняті на його виконання.

2. Поняття «інвестиція», визначене ст.1 Закону України «Про інвестиційну діяльність», – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.

Новий законопроєкт генерує і ряд інших питань. Наприклад, як розраховується сума понад 30 мільйонів євро? Відповідь дає п.4 ст.5 цього нормативно-правового акту: обсяг інвестицій буде розраховуватись за курсом, що встановлений Національним банком України на дату фактичного здійснення інвестиції.

Крім того, законопроєкт встановлює вичерпний перелік форм державної підтримки, що будуть надаватися інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями, серед них:

 • Звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового законодавства (суми податків та зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора)
 • Звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання). Таке обладнання має ввозитися виключно для реалізації такого інвестиційного проєкту і на умовах спеціального інвестиційного договору (суми ввізного мита, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями)
 • Забезпечення переважного права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проєкту. Земельна ділянка державної або комунальної власності надається в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проєкту, плата за землю здійснюється за спеціальним інвестиційним договором. Також надається переважне право придбання інвестором у власність цієї ділянки – після спливу строку інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення) і якщо таке право передбачено цим договором
 • Забезпечення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєкту – за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом

Законопроєкт (зокрема, у ст. 4) передбачає чіткий обсяг державної підтримки:

 • Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проєктом. Цей обсяг встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.
 • Відомості про інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями із державною підтримкою вносяться до реєстру інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Реєстр веде уповноважений орган. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру, та порядок його ведення визначає Кабінет Міністрів України.

Процедура подання заявки

Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку, готує та подає до уповноваженого органу:

 • Заявку
 • Документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам законопроєкту
 • Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями
 • Проєкт спеціального інвестиційного договору

Із поняттям «Заявник» може виникнути плутанина. З одного боку, є акцент на те, що «заявник» – це юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі. З іншого боку, поняття «інвестор зі значними інвестиціями» трактує такого інвестора як юридичну особу, що зареєстрована в Україні і спеціально створена для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Тобто: для отримання статусу інвестора зі значними інвестиціями і реалізації такого інвестиційного проєкту необхідно мати юридичну особу, зареєстровану в Україні.

Вимоги щодо інвестиційного проєкту

 • Проєкт має реалізовуватися на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров’я, освіти, спорту
 • Проєкт повинен передбачати будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об’єктів, об’єктів охорони здоров’я, освіти, поводження з побутовими відходами, об’єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання
 • Впродовж строку реалізації проєкту у кожному календарному році мають бути створені не менше 150 нових робочих місць. Середня заробітна плата працівників має перевищувати не менше ніж на 15% розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік
 • Строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не має перевищувати п’яти років

Юридичні особи, що не можуть бути заявниками

 • Державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі
 • Комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді
 • Неприбуткові підприємства, установи та організації
 • Юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито – в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
 • Юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, або юридичні особи, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих в офшорах
 • Юридичні особи, прямими або опосередкованими власниками 10 і більше відсотків акцій (часток) яких та/або кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором
 • Юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором
 • Юридичні особи, зареєстровані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, а також юридичні особи, в статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано перебувають у володінні таких юридичних осіб
 • Юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов’язані з ними особи
 • Юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами
 • Юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації
 • Юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість зі сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Якщо ви маєте намір реалізувати в Україні інвестиційний проєкт, команда Smarsolutions Law Group готова надати кваліфіковану допомогу у юридичних та бухгалтерських аспектах реалізації такого проєкту і повністю супроводжувати проєкт протягом його життєвого циклу.

Стежте за проходженням, станом та змінами, пов’язаними із цим законопроєктом, разом з нами – ми триматимемо вас у курсі!

Рішення
Інвестиційні проекти
Останні публікації
Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні   Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні  
28.04.2023 року набув чинності Закон, який запроваджено Загальний стандарт звітності та належної пер
24-05-2023
Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023 Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023
Про основні зміни, запроваджені Законом України «Про авторське право і суміжні права» – розповіла по
1-05-2023
Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією
Адвокатеса Катерина Стаднік описала процес фіксації доказів завданих збитків, що реалізується шляхом
25-04-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone